Pārlekt uz galveno saturu

Noteikumi

PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
 

 1. Noteikumos lietotie termini
  1. Piegādātājs - SIA „DiamondTS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103283820, kas atbilstoši noformētajam Pasūtījumam www.ebaypiegade.lv sistēmā apņemas nodrošināt interneta veikalos iegādāto pirkumu un paku (Sūtījumu) saņemšanu, šķirošanu, komplektēšanu Lielbritānijas un Vācijas adresē, kā arī nodrošināt Sūtījuma transportēšanu no Lielbritānijas un Vācijas uz Latviju.
  2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kura, saskaņā ar www.ebaypiegade.lv elektroniski noformēto pasūtījumu, ir pilnvarota Sūtījuma saņēmēja un kurai Sūtījums tiek piegādāts vai izsniegts.
  3. Vietne – www.ebaypiegade.lv platforma, kurā Klients reģistrējas, ievada un saglabā savus personas datus, noformē pasūtījumus un uzdod Piegādātājam saņemt, uzglabāt un transportēt Klienta iegādātos un apmaksātos Sūtījumus.
  4. Sūtījums – jebkāda veida kurjerpasta sūtījumi vai kravas (kaste, paka, rullis, palete, tvertne, motocikls u.c.), kas tiek saņemts Piegādātāja Lielbritānijas un Vācijas adresē, vai arī tiek paņemts no Klienta pasūtījumā norādītās Pārdevēja adreses Lielbritānijā vai Vācijā un tiek transportēts uz Latviju un izsniegts/piegādāts Klientam.
  5. Pārdevējs – Klienta darījumu partneris (eBay pārdevējs, interneta veikals, uzņēmums vai privātpersona), no kura Klients ir attālināti vai klātienē iegādājies un apmaksājis Sūtījumus, vai arī ir pilnvarots uzdot Sūtījuma transportēšanu Piegādātājam.
  6. Noliktava – Piegādātāja pārstāvniecības adrese Lielbritānijā vai Vācijā, kas nodrošina Sūtījuma saņemšanas, uzglabāšanas, šķirošanas, pārsūtīšanas u.c. pakalpojumus.
  7. Pasūtījums – Vietnē noformēts sūtījuma transportēšanas pieteikums, ar kuru Klients uzdod un pilnvaro Piegādātāju veikt Sūtījuma saņemšanu Noliktavā vai paņemšanu no Pārdevēja un transportēšanu uz Latviju.
    
 2. Reģistrācija Vietnē un pakalpojuma pieteikšana, Klienta pienākumi
  1. Klients izveido un aktivizē lietotāja kontu Vietnē. Izveidojot un aktivizējot lietotāja kontu Vietnē, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt privātuma politikai, kā arī savu personas datu apstrādei. Klients Pasūtījuma transportēšanas pieteikumu noformēšanu veic saskaņā ar Vietnes sadaļā „Lietošanas pamācība” un "Biežāk uzdotie jautājumi" publicēto instrukciju. Klients, noformējot Pasūtījumu, apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt pakalpojuma lietošanas noteikumiem pēc būtības, ir izpratis šo noteikumu jēgu un apņemas tos ievērot.
  2. Klienta pienākums ir noformēt Pasūtījumu Vietnē uzreiz pēc apmaksas veikšanas Pārdevējam, bet ne vēlāk kā vienu dienu pirms Sūtījuma plānotā piegādes datuma Noliktavā. Klienta noformētais Pasūtījums Vietnē ir derīgs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no noformēšanas datuma. Ja Sūtījums šajā termiņā Noliktavā nav saņemts, noformētais Pasūtījums no Vietnes tiek automātiski dzēsts.
  3. Sūtījumiem, kas jāpaņem no Pārdevēja adreses pasūtījuma noformēšana ir jāveic savlaicīgi, rēķinoties ar to, ka Piegādātājam ir jāieplāno Sūtījuma transportēšana vairākas darba dienas iepriekš un jāinformē Pārdevējs par plānoto transportēšanu.
    
 3. Sūtījuma iepakošana drošai transportēšanai
  1. Transportēšanas laikā Sūtījumam ir jābūt tādā iepakojumā, kas nodrošina drošu Sūtījuma transportēšanu un saglabāšanu tā, lai Sūtījuma saturu nebūtu iespējams sabojāt, nesabojājot iepakojumu.
  2. Sūtījuma iepakojuma saturs nedrīkst brīvi pārvietoties iepakojuma iekšpusē Sūtījuma pārkraušanas un transportēšanas laikā. Sūtījuma saturam ir jābūt iepakotam atbilstoša izmēra iepakojumā.
  3. Ja Sūtījuma ārējais iepakojums nav deformēts un saplēsts, Klients uzņemas atbildību par Sūtījuma satura bojājumiem, kas varētu būt radušies neatbilstošas Sūtījuma iepakošanas rezultātā. Šādos gadījumos Klientam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar pretenziju, savukārt Piegādātājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.
  4. Sūtījuma iepakojumā aizliegts ievietot priekšmetus un lietas, kuru kopējais svars pārsniedz svaru, ko ir paredzējis iepakojuma ražotājs un fiziski var izturēt pats Sūtījuma iepakojums.
  5. Piegādātājs nodrošina Sūtījuma papildu iepakošanu Klienta Sūtījumam gadījumos, ja rodas šaubas par sūtījuma drošu piegādi Klientam no Pārdevēja. Piegādātājs ir tiesīgs piemērot +10-20% piemaksu par Sūtījuma papildu iepakošanu pie transportēšanas cenas. Sūtījuma papildu iepakošana tiek nodrošināta tikai pakalpojumam „Tiešā piegāde no pārdevēja”.
    
 4. Tiešā piegāde no pārdevēja adreses
  1. Sūtījumiem, kas jāpaņem no Pārdevēja adreses pasūtījuma noformēšana ir jāveic savlaicīgi, rēķinoties ar to, ka Piegādātājam ir jāieplāno Sūtījuma transportēšana vairākas darba dienas iepriekš un jāinformē Pārdevējs par plānoto transportēšanu.
  2. Transportēšana no Pārdevēja tiek organizēta ar tuvāko iespējamo reisu pēc veiksmīgas pasūtījuma noformēšanas Vietnē. Transportēšana tiek plānota iepriekš noteiktās dienās un laika intervālos. Informācija par transportēšanas dienu un laika intervāliem tiks automātiski izsūtīti uz pieteikumā norādīto Pārdevēja kontaktpersonas mobilā telefona numuru 1-2 dienas pirms plānotās transportēšanas.
  3. Pārdevējs, nododot Sūtījumu Piegādātājam un Klients, saņemot Sūtījumu no Piegādātāja nedrīkst nepamatoti aizkavēt Piegādātāja kurjeru. Pretējā gadījumā tiks aprēķināta maksa par gaidīšanas laiku – 30.00EUR (trīsdesmit eiro, 00 centi) par stundu jeb 5.00EUR (pieci eiro, 00 centi) par katrām 10 (desmit) minūtēm.
  4. Ja pirms plānotās transportēšanas Pārdevēja vai Klienta adresē pieteikumā norādītais kontaktpersonas telefona numurs ir ārpus uztveršanas zonas, nav sasniedzams, ir ieslēgts automātiskais atbildētājs, ilgstoši neatbild vai ir aizņemts – Piegādātāja kurjeram ir tiesības uz pasūtījumā norādīto adresi nebraukt.
  5. Sūtījumu transportēšanu no privātpersonām Piegādātājs ieplāno laikā no 07.30-21.00 pēc vietējā laika atkarībā no attiecīgās dienas maršruta. Transportēšana no uzņēmumiem Piegādātājs ieplāno darba dienās, darba dienas laikā no 08.00-17.00 pēc vietējā laika. Lai ieplānotu Sūtījuma transportēšanu, uzņēmuma darba laiku Klientam ir pienākums norādīt pasūtījuma noformēšanas brīdī.
  6. Piegādātājam ir tiesības piesaistīt citus komersantus Sūtījuma transportēšanai Lielbritānijas, Vācijas vai Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu Klienta noformētā pasūtījuma izpildi.
  7. Piegādātājs nodrošina Sūtījuma papildu iepakošanu Klienta Sūtījumam saskaņā ar klienta pieprasījumu, vai arī gadījumos, ja rodas šaubas par sūtījuma drošu piegādi Klientam no Pārdevēja. Piegādātājs ir tiesīgs piemērot +10-20% piemaksu par Sūtījuma papildu iepakošanu pie transportēšanas cenas. Sūtījuma papildu iepakošana tiek nodrošināta tikai pakalpojumam „Tiešā piegāde no pārdevēja”.
    
 5. Sūtījumu saņemšana, reģistrēšana un uzglabāšana Noliktavā
  1. Klients pilnvaro Piegādātāju uzglabāt un transportēt Klienta īpašumā vai valdījumā esošus Sūtījumus, ko Klients ir iegādājies no Pārdevēja un kuri tiek saņemti Piegādātāja Noliktavā. 
  2. Piegādātājs nodrošina Klienta Sūtījumu pieņemšanu un uzglabāšanu Noliktavā līdz tuvākajam transportēšanas datumam saskaņā ar Vietnē publicēto piegāžu grafiku.
  3. Piegādātājs visus Noliktavā faktiski saņemtos Sūtījumus transportē uz Latviju saskaņā ar piegāžu grafiku un izsniedz/piegādā Klientam.
  4. Noliktavā saņemto Sūtījumu reģistrācija, komplektēšana, šķirošana, piegādes cenas aprēķināšana un statusa maiņa Vietnē tiek veikta 1-3 kalendārās dienas pirms plānotā transportēšanas datuma uz Latviju, saskaņā ar piegāžu grafiku.
  5. Ja Noliktavā tiek saņemts Sūtījums, kuram Vietnē nav noformēts pasūtījums un nav iespējams noskaidrot Sūtījuma adresātu, Sūtījums tiek transportēts uz Latviju un uzglabāts Piegādātāja Rīgas birojā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Pēc termiņa beigām Piegādātājam ir tiesības atsavināt Sūtījuma saturu, nodot to realizācijai, iznīcināšanai vai kā citādi rīkoties, lai novērstu turpmākos zaudējumus Sūtījuma uzglabāšanas rezultātā. Klienta pienākums ir savlaicīgi sazināties ar Piegādātāju par pazudušiem Sūtījumu iepakojumiem vai pakām bez adresāta.
  6. Pasūtījumi, kas Noliktavā ir saņemti nepilnīgi (trūkst kāds no pieteiktajiem Sūtījumiem) Vietnē ir jānoformē atkārtoti, tādējādi aktualizējot pasūtījuma statusu Vietnē, kas būtiski atvieglo Piegādātāja darbu.
  7. Piegādātājs neuzņemas atbildību par Sūtījumiem, kuri kādu citu trešo fizisko vai juridisko personu rīcības vai, gluži pretēji, bezdarbības rezultātā Noliktavā netiek piegādātas, vai arī tās tiek piegādātas nepilnīgā skaitā, deformētā vai sabojātā veidā. Šādos gadījumos Noliktavai pie sūtījumu reģistrācijas ir tiesības veikt atzīmi „bojāts sūtījums”, pievienojot atbilstošus attēlus Klienta kontā.
    
 6. Sūtījumu izsniegšana Rīgas birojā, saņemšana OMNIVA pakomātā un piegāde Latvijas teritorijā
  1. Sūtījumu izsniegšana Piegādātāja birojā parasti tiek organizēta dienās, kad transports ierodas Latvijā un Sūtījumi ir sagatavoti izsniegšanai. Parasti tas ir ceturtdienās, laikā no plkst.15.00-19.00. Atkārtotā izsniegšana tiek organizēta otrdienās, laikā no plkst.09.00-12.00. Atsevišķos gadījumos izsniegšanas diena un laiks var tikt mainīts, tāpēc pirms doties uz biroju pakaļ Sūtījumiem – lūdzam sagaidīt SMS paziņojumu. Izvēloties saņemšanu Piegādātāja birojā, Sūtījumi jāizņem dienā un laikā, kas ir norādīts informatīvajā SMS. Tad Jums būs jāmaksā tikai par transportēšanu no Noliktavas līdz Piegādātāja Rīgas birojam. Paziņojums par saņemšanu Klientam tiks nosūtīts, ja Klientam būs neizsniegti Sūtījumi. Ja Klientam nav iespējams pakas izņemt noteiktajā dienā un laikā, ir iespēja pilnvarot jebkuru citu personu savā vietā, pasūtīt piegādi līdz durvīm vai uz tuvāko OMNIVA pakomātu. Lūdzam neizvēlēties saņemšanu birojā gadījumos, ja Jūs nevarēsiet Sūtījumus izņemt noteiktajā laikā. Sūtījumu ilgstoša uzglabāšana Piegādātāja Rīgas birojā (uzkrāšana) diemžēl nav paredzēta un iekļauta pakalpojuma cenā. Sūtījumu izsniegšanu ārpus izsniegšanas laikiem par papildus samaksu ir iespējama iepriekš telefoniski saskaņojot laiku.
  2. Sūtījumu uzglabāšanas laiks OMNIVA pakomātā ir septiņas kalendārās dienas. Sūtījumus iespējams saņemt 24h diennaktī, 7 dienas nedēļā.
  3. Piegādātājs nodrošina piegādes servisu visā Latvijas teritorijā – jebkurā pilsētā, ciematā vai lauku viensētā. Serviss tiek nodrošināts iepriekš noteiktā darba dienā, darba dienas laikā. Par plānoto piegādes datumu Klients saņems informatīvu SMS paziņojumu uz pieteikumā norādīto mobilā telefona numuru 1-2 darba dienas pirms plānotās piegādes. Plānoto piegādes datumu ir iespējams redzēt Sūtījuma izsekošanas informācijā. Cenā ir iekļauts viens piegādes mēģinājums. Par atkārtotu piegādi tiek piemērota piegādes cena Latvijas teritorijā pilnā apmērā.
    
 7. Pakalpojuma apmaksa
  1. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta par Sūtījuma iepakojuma apjomu (m3), svaru (kg) un saņemto Sūtījumu skaitu (gab.), saskaņā ar Piegādātāja Vietnē publicēto cenrādi - cenu kalkulatoru.
  2. Apmaksu par pakalpojumu Klients veic skaidrā naudā Sūtījuma izsniegšanas - piegādes brīdī, vai ar bankas pārskaitījumu (rēķins ar Klienta rekvizītiem) līdz Sūtījuma saņemšanas dienai.
  3. Sūtījums Klientam tiek izsniegts/piegādāts tikai pēc pakalpojuma apmaksas pilnā apmērā. Ja Klients nav norēķinājies ar Piegādātāju par transportēšanas pakalpojumiem, tad Sūtījums Klientam netiek izsniegts/piegādāts un tiek aizturēts līdz brīdim, kad Piegādātājs saņem 100% apmaksu.
  4. Gadījumos, ja Klients jebkādu iemeslu dēļ nav norēķinājies par sniegtajiem pakalpojumiem un Sūtījums netiek izņemts no Piegādātāja Rīgas biroja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas termiņa vai paziņojuma datuma par Sūtījuma saņemšanu, Piegādātājam ir tiesības atsavināt Sūtījuma saturu, nodot to realizācijai, iznīcināšanai vai kā citādi rīkoties, lai novērstu turpmākos zaudējumus Sūtījuma uzglabāšanas rezultātā.
    
 8. Distances līgums, tā izpilde un Piegādātāja atbildība
  1. Distances līgums starp Piegādātāju un Klientu par pakalpojuma nodrošināšanu tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Klients ir noformējis pasūtījumu Vietnē, lietotāja konta sadaļā „Mani pasūtījumi” ir saglabāts pasūtījums, izveidots unikāls pasūtījuma numurs un Klients ir saņēmis apstiprinājuma e-pastu. Katrs Klienta pasūtījums Vietnē ir uzskatāms kā atsevišķs distances līgums. Starp Klientu un Piegādātāju noslēgtais distances līgums sastāv no: a) sistēmā noformētā pasūtījuma, b) pakalpojuma lietošanas noteikumiem, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Piegādātājs apņemas piegādāt Klientam Sūtījumu tādā stāvoklī, kāds tas ir saņemts Noliktavā vai paņemts no Pārdevēja.
  3. Piegādātājs nodrošina pakalpojumu ar profesionālu rūpību un pieliek visas pūles, lai pakalpojumi tiktu sniegti augstā kvalitātē un atbilstošā termiņā, saskaņā ar Piegādātāja kvalitātes standartiem.
  4. Piegādātājs apņemas informēt Klientu par pasūtījumu izpildes statusiem, kuri redzami Vietnē pie katra Klienta noformētā pasūtījuma. Par sarežģījumiem pasūtījuma izpildes gaitā vai problēmām sazinoties ar Pārdevēju, Piegādātājs apņemas informēt Klientu 1darba dienas laikā.
  5. Piegādātājs nav atbildīgs par nenozīmīgiem vai virspusējiem Sūtījuma iepakojuma bojājumiem, kas var rasties Sūtījuma transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.
  6. Piegādātājs, transportējot Sūtījumus, ir atbildīgs par Sūtījuma iepakojuma vienību esamību, bet neatbild par Sūtījuma iepakojuma saturu, izņemot gadījumus, kad starp Piegādātāju,  Klientu un Pārdevēju ir noslēgts īpašs līgums un pieņemšanas – nodošanas akts, kurā precīzi ir norādīta Sūtījuma iepakojuma saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums, vērtība un tehniskais stāvoklis, kā arī līguma pielikumā pievienoti Sūtījuma vērtību apliecinoši dokumenti. Sūtījuma satura stāvokli pirms iekraušanas nepieciešams fiksēt fotouzņēmumos un izdrukas pievienot līgumam.
  7. Piegādātāja Noliktava nepārbauda Sūtījuma iepakojuma saturu un neuzņemas atbildību par saņemtā Sūtījuma iepakojuma satura atbilstību Klienta noformētajam pasūtījumam.
  8. Piegādātājs neuzņemas atbildību par tādu Sūtījuma satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri Piegādātājam vai Noliktavai ir nodoti slēgtā veidā un kurus izsniedzot Klientam, Sūtījuma ārējais iepakojums ir neatvērts un neskarts. Piegādātājs ir atbrīvots no atbildības visos Latvijas republikas Pasta likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos.
  9. Piegādātājs uzņemas atbildību tikai par tiem Sūtījumiem, kuri fiziski tiek saņemti Noliktavā vai arī tiek paņemti no Pārdevēja, saskaņā ar Klienta noformēto pasūtījumu.
  10. Piegādātājs nodrošina saņemto Sūtījumu iepakojumu vienību faktiskā skaita reģistrāciju Noliktavā katras dienas beigās. Noliktava informāciju pievieno Vietnes Klienta kontā, kur ir redzams faktiski saņemto iepakojumu vienību skaits un pēdējais pievienošanas datums un laiks. Klienta pienākums ir sekot līdz saņemto Sūtījumu skaitam un informēt Piegādātāja par nesakritībām.
  11. Piegādātājs neuzņemas atbildību par Sūtījumiem, kuri kādu citu trešo fizisko vai juridisko personu rīcības vai, gluži pretēji, bezdarbības rezultātā Noliktavā netiek piegādātas, vai arī tās tiek piegādātas nepilnīgā skaitā, deformētā vai sabojātā veidā. Šādos gadījumos Noliktavai pie sūtījumu reģistrācijas ir tiesības veikt atzīmi „bojāts sūtījums”, pievienojot atbilstošus attēlus Klienta kontā.
  12. Piegādātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par Sūtījuma (iepakojuma vienības) zudumu vai bojājumu, ja tas ir radies Piegādātāja vainas dēļ.  Kompensācijas apmērs Sūtījumiem, kas pasūtīti uz Piegādātāja Noliktavu tiek aprēķināts atbilstoši norādītajai Sūtījuma vērtība saskaņā ar Vietnē noformēto pasūtījumu, bet izmaksājamā kompensācija par Sūtījumu (vienu iepakojuma vienību) nepārsniedz 30EUR (trīsdesmit euro, 00 centi). Sūtījumiem, kas tiek transportēti no Pārdevēja adreses (tiešā piegāde) tiek noteikta maksimālā kompensācija 150EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par vienu Sūtījuma iepakojuma vienību. Lielāka kompensācijas var tikt izmaksāta gadījumos, ka Klients ir pieprasījis Piegādātājam noformēt papildus apdrošināšanas polisi atbilstošo faktiskajai Sūtījuma vērtībai. Klients ir atbildīgs par Sūtījuma papildu apdrošināšanu, ja tā pārsniedz šajā punktā noteikto kompensācijas limitu un Klients nav pieprasījis Piegādātājam papildu apdrošināšanas polisi. Netiešie zaudējumi, kas saistīti ar Sūtījuma saturu, peļņas zaudējumu u.c. netiek kompensēti.
  13. Kompensācija var tikt izmaksāta tikai pamatojoties uz Klienta rakstiski iesniegtu prasījumu, kas iesniegts Piegādātājam Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
  14. Piegādātājs neuzņemas atbildību, ja Sūtījumu saturu aiztur vai konfiscē Eiropas Savienības valstu iestādes, atbilstoši konkrētās valsts likumdošanas normām vai ja saistībā ar Sūtījumu, uzsākta, konkrētajā valstī piemērojamās likumdošanas normām atbilstoša tiesvedība.
 1. Sūtījuma satura ierobežojumi

Piegādātājs nepieņem transportēšanai Sūtījumus, kas satur vai par kuriem ir aizdomas,
ka tie varētu saturēt kaut ko no zemāk minētā:

 1. Nelegālas narkotiskās un psihotropās vielas;
 2. Jebkāda veida medikamentus (tabletes, ampulas, pulverus u.c.);
 3. Priekšmetus, lietas vai vielas, kuru glabāšana, saņemšana, transportēšana vai apgrozība Eiropas Savienības valstīs ir aizliegta;
 4. Cigaretes, tabaku, cigarellas, cigārus un citus tabakas izstrādājumus jebkādā daudzumā;
 5. Alkoholiskos dzērienus, tai skaitā alu;
 6. Priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Eiropas Savienības vai apgrozība Eiropas Savienībā ir aizliegta;
 7. Sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas un infekciozas vielas;
 8. Šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus vai to butaforijas un atdarinājumus, tai skaitā ieroču detaļas;
 9. jebkāda veida ieroču replikas (AirSoft) u.c.;
 10. Ātri bojājošos pārtikas produktus un citus priekšmetus, lietas un vielas, kuri ir aizliegti saskaņā ar Pasta likuma 24.panta prasībām un kuru transportēšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai ir paredzēti īpaši apstākļi, temperatūras režīms, formalitātes un dokumentācija.

Iepriekš minētais aizliegto priekšmetu saraksts nav pilnīgs. Klients ir atbildīgs par to, lai iepriekš pārliecinātos un noskaidrotu, vai Sūtījuma saturs nav aizliegts un ierobežots Eiropas Savienības teritorijā, tai skaitā Lielbritānijā, Vācijā un Latvijā. Piegādātājs patur tiesības atteikties pieņemt transportēšanai Sūtījumu, ja Sūtījuma saturs nav atļauts vai ir ierobežots atbilstoši piemērojamajai likumdošanai jebkurā no jurisdikcijām, kuras darbības teritorijā Sūtījums var atrasties ceļā uz Latviju

 1. Tiesības veikt Sūtījuma satura pārbaudi.
  1. Noformējot pasūtījumu Vietnē un nododot Sūtījumu Piegādātāja rīcībā, Klients piekrīt, ka Piegādātājs vai arī jebkura cita Eiropas Savienības valsts iestāde, ieskaitot muitu un citas drošības iestādes var veikt Sūtījuma satura pārbaudi arī bez Klienta klātbūtnes visā Sūtījuma transportēšanas laikā, saskaņā ar Pasta likuma 14. un 26. panta nosacījumiem.
  2. Sūtījuma iepakojuma satura pārbaude var tikt veikta izlases kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, saskaņā ar Pasta likuma 24.punktā minēto aizliegto priekšmetu un vielu sarakstu. Sūtījuma satura pārbaude tiek veikta saskaņā ar Ministru Kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem".
    
 2. Citi noteikumi.
  1. Klientam ir tiesības pieteikt prasību par Sūtījuma vienības nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu kā arī Sūtījumam nodarītajiem bojājumiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā ir noteikts Pasta likuma 53.pantā. Iesniegums ar prasījumu iesniedzams Piegādātājam Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ja prasības iesniegšanas termiņš netiek ievērtos, Piegādātājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.
  2. Visi strīdi un pretenzijas ir risināmi pārrunu ceļā mutiski vai rakstveidā. Ja sarunu ceļā vienošanās 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākta, tad strīds ir izskatāms Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ceļot prasību tiesā.

 

APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI

 

 1. Likumīgās tiesības
  1. Izmantojot ebaypiegade.lv mājaslapu klients apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot lietošanas Noteikumus & Nosacījumus
  2. Noteikumu & Nosacījumu vadlīnijas ir papildinājumus Jūsu likumīgajām patērētāja tiesībām, kuras šie noteikumi un nosacījumi neietekmē.
 2. Likumdošana
  1. Nosacījumi & Noteikumi un jebkura sadarbība vai saistības starp uzņēmumu un klientu tiks regulētas un interpretētas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 3. Atdalāmība
  1. Ja Noteikumu & Nosacījumu konkrēts paragrāfs vai tā daļa nevar tikt likumiski izpildīti, tad Noteikumu & Nosacījumu jebkurš cits paragrāfs vai daļa netiek ietekmēti vai atbrīvoti no izpildāmības.
 4. Sūdzību pieteikšana
  1. Uzņēmuma prioritāte ir sniegt augstākā līmeņa klientu apkalpošanas servisu. Uzņēmuma pakalpojuma sūdzības pieteikšanai sūtīt epastu ar attiecīgā pasūtījuma unikālo ID nummuru.
 5. Sūtījuma bojājums vai nozaudēšana
  1. Jebkurš sūtījums, kurā atrodas saturs no aizliegto pārvadājamo priekšmetu saraksta automātiski nevar būt subjekts apdrošināšanas, nozaudēšanas, kavētas piegādes vai bojājuma kompensācijas pieteikuma prasībai. Pirms nosūtīšanas nepieciešams rūpīgi iepazīties ar aizliegto sūtījumu sarakstu.
  2. Sūtījumam jābūt iepakotam tā, lai uzkraušanas, transportēšanas un piegādes laikā tas būtu pasargāts no pārvietošanas bojājumiem. Jebkura kompensācijas prasība sūtījumam, kuram tiks konstatēts nepietiekams iepakojums, tiks norādīta.
  3. Bojāta sūtījuma gadījumā sūtījums jāsaglabā oriģinālajā iepakojumā un tā ārējo iepakojumu nepieciešams saglabāt un nodot kompensācijas pieteikuma prasības inspekcijai tādā stāvoklī, kādā tas tika piegādāts. Ja sūtījumam tiks konstatētas pārvietojuma, labošanas mēģinājuma vai citas mijiedarbības pazīmes, vai arī ja sūtījums netiks saglabāts originālajā sūtījuma iepakojumā, kompensācijas pieteikuma prasība tiks noraidīta.
  4. Starptautisko pārvadājumu prakse nosaka, ka jebkuram sūtījumam pastāv īsa kritiena vai nejauša bojājuma risks un īpaši trausliem sūtījumam piemērojams DiaFrag pakalpojums vai arī tiem nepiemēro standartkurjerpasta pakalpojumu. Ikviena kompensācijas prasība sūtījumam, kam tiks konstatēts īsā kritiena bojājums ar veselu un nesabojātu iepakojumu, tiks noraidīta. Informācija par sūtījuma iepakošanas vadlīnijām skatīt sadaļā “noderīga informācija”.
  5. Ja pārbaudē tiks konstatēts, ka sūtījuma ārējais iepakojums ir vesels un nav sabojāts, tad tiks secināts, ka bojājums nav radies transportēšanas laikā, tādējādi atceļot jebkuru kompensācijas pieteikuma prasības lietu. Apstākļu cēlonis visbiežāk ir pie iepakošanas nepietiekami izmantots iekšējā nodrošinājuma materiāls, kas minimizē trieciena riskus.
  6. Visi kompensācijas prasības pieteikumui obligāti jāpiesaka caur epastu ne vēlāk kā trīs dienas pēc sūtījumu saņemšanas. Epasta pielikumā nepieciešams pievienot pasūtījuma ID nummuru, kā arī detalizēti izklāstīt situācijas apstākļus un pieteikuma prasību. Pēc pieteikuma saņemšanas un iepazīšanās ar tā būtību, kompānijas pārstāvis ar Jums sazināsies trīs darba dienu laikā.
 6. Atbildība un kompensācijas prasības pieteikšanas noteikumi
  1. Ikvienam sūtījumam ir minimālā garantētā transportēšanas apdrošināšana sūtījuma bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā. Saistībā ar to, ka visbiežāk garantētā apdrošināšanas summa ir krasi mazāka par sūtījuma vērtību, ebaypiegade komanda piedāvā klientiem apdrošināties pret neparedzamo un iegādāties papildu drošību klientu sūtījumiem.
  2. Transportēšanas apdrošināšanas tiek aprēķināta balstoties uz visu multipakā ietilpstošo sūtījumu vērtību.
  3. Kompensācijas pieteikuma prasības gadījumā nepieciešams uzrādīt sūtījuma vērtības apmaksas pavadzīmi, kā arī veikt un nodrošināt pieteikuma inspekcijas personālu ar sekojošo fotodokumentāciju
  4. Ja pārbaudē tiks konstatēts, ka nosūtāmais priekšmets nav bijis pietiekami iepakots, kompensacijas prasības pieteikums tiks atteikts.
  5. Ja pārbaudē tiks konstatēts, ka nosūtāmais priekšmets nav bijis korekti marķēts, kompensacijas prasības pieteikums tiks atteikts.
  6. Ja sūtījums pārsniedz noteiktā pakalpojuma atļauto izmēru un svara ierobežojumus, uzņēmums patur vienpusēju iespēju noraidīt jebkuru kompensācijas pieteikuma prasību bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā, kā arī anulēt garantēto un papildus apmaksāto apdrošināšanas polisi.
  7. Informācijas sniedzējs ir atbildīgs par sūtījuma apdrošināšanas pieteikumā norādīto informācijas atbilstību. Uzņēmums neuzņemas atbildību par neatbilstoši norādītu informāciju, un šādos gadījumos kompensācijas pietiekuma prasība tiks anulēta.
  8. Garantētā vai papildus iegādātā apdrošināšanas polise sūtījuma bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā nav spēkā zemāk minēto apstākļu ietekmē:
   1. Karadarbības seku ietekmē
   2. Nepietiekama iepakojuma gadījumā
   3. Nekorekta vai neatbilstoša marķējuma gadījumā
   4. Sūtījuma saturs atrodas aizliegto priekšmetu sarakstā
   5. Force majeure
   6. Jebkuras citas nepārvaramas varas ietekmē
  9. Uzņēmums izskatīs kompensācijas prasības pieteikumu tikai no tām personām, kuras veica pasūtījuma pieteikumu.
  10. Uzņēmums neuzņemas atbildību par iespējamās tiešās vai netiešās peļnas zudumu, administratīvajiem izdevumiem, emocionālo sarūgtinājumu, tiešiem vai netiešiem zaudējumiem un/vai bojājumiem, kuri varētu būt radušies minētā sūtījuma saistībā. Uzņēmuma ierobežotā atbildība attiecināma tikai uz sūtījuma nosūtīšanas izmaksām iegādātās apdrošināsanas polises vērtībā.

 

Apdrošināšanas noteikumu aktuālā redakcija 2019.gada maijs.
Copyright © 2010-2019 SIA "DiamondTS". Visas tiesības aizsargātas.